Obchodní podmínky

Úvodní strana / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny na základě § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších přepisů. Obchodní podmínky jsou závazné a upravují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu společností STARÁ DÁMA OBCHOD s.r.o., Křižany 408, 463 53 Křižany, IČ: 089 02 682 (dále jen Prodávající), www.stara-dama.cz.

 

Uvedené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

 

1. Nabídka zboží

Prodávající v internetovém obchodě nabízí ovocné nápoje, zeleninové nápoje a vína a to v různých baleních. Skleněné lahve o objemu 1 lt/0,7 lt jsou v souladu s ekologickými principy společnosti vratné a zálohované ( 5 Kč / ks). Lahve je důležité vracet vč. uzávěru (který nemusí být původní) jelikož v opačném případě dochází k poškození křehkého hrdla lahve. Plastové obaly BAGY s objemem 5 lt / 10 lt obsahují vypouštěcí ventil, po otevření je nutné výrobek spotřebovat do 3 měsíců. STARÁ DÁMA OBCHOD nabízí svařená a ovocná vína výborné chuti s obsahem alkoholu 9%, kdy platí zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let !

 

1.1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující vytvoří objednávku následujícími způsoby:

 • vyplněním objednávkového formuláře z internetového e-shopu
 • elektronickou poštou (obchod@stara-dama.cz)
 • telefonicky na čísle: +420 603 751 002

 

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Objednávka je potvrzena automaticky zaslanou rekapitulací na Kupujícím uvedený e-mail. Kupní smlouva je uzavřena a stává se závaznou v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím.

 

1.2. Způsob platby a dodání zboží

Cenu zboží vč. případných nákladů za dopravu může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • hotově nebo platební kartou – kupní cena je splatná při převzetí zboží
 • online platba kartou - kupní cena je splatná po dokončení objednávky
 • bankovním převodem předem na účet Prodávajícího uvedený v automaticky zaslané rekapitulaci – kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

Při platbě objednávky předem je doporučeno před odesláním objednávky ověřit možnost doručení na tel +420 603 751 002


Zboží je kupujícímu doručeno formou:

 • doprava STARÁ DÁMA OBCHOD za 130 Kč / ZDARMA při odběru zboží nad 2.500 Kč vč. DPH
 • osobní odběr (zdarma) v prodejně v Křižanech, v době PO-ST: 7:30 - 14:00 / ČT-PÁ: 7:30 - 16:00 / SO: 7:30 - 11:00 hod

 

O předpokládaném datu a čase doručení objednaného zboží je prodávající informován prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky. Doba dodání se liší v závislosti na místu určení, obvykle je zboží doručeno do 14 dní. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad, který mu předá při doručení zboží. Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

 

2. Reklamační řád

Tento reklamační řád se stává závazným pro obě strany okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

 

Reklamaci - zjištěné vady či poškození může Kupující uplatnit bez zbytečného prodlení elektronickou poštou na adresu bartos@stara-dama.cz, telefonicky v pracovních dnech mezi 8:00 – 16:00 hod na tel. +420 603 751 002, nebo zaslat zboží včetně daňového dokladu a přesné specifikace závady poštou na adresu: STARÁ DÁMA OBCHOD s.r.o., Křižany 408, 463 53 Křižany.

Oznámení o vadách musí obsahovat jméno Kupujícího, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, adresu, telefon, e-mailovou adresu, popis vady a popis jejího vzniku.

Zboží musí být dodáno kompletní včetně dokumentace. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má zákazník právo na výměnu věci za bezvadnou nebo na finanční vyrovnání. Při vadě odstranitelné má zákazník právo na její včasné, řádné a bezplatné odstranění.

Vykazuje-li zboží při přebírání zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku převezme a zjistí zjevné vady později, je povinen neprodleně informovat Prodávajícího.

 

Pokud Prodávající doručí Kupujícímu odlišné zboží, než jaké je uvedeno na zákazníkově objednávce, má zákazník právo na výměnu za správné zboží (náklady na výměnu hradí Prodávající). Výměna je možná pouze v případě, že odeslané zboží bude nepoužité/neotevřené a v původním obalu.

Pokud dojde k zákazníkově omylu při vyplňování objednávky, bude zboží vyměněno za požadované, ale ve stejné nebo vyšší hodnotě a náklady hradí zákazník. Výměna je možná pouze v případě, že zboží bude nepoužité a v původním obalu.


Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Neuznána bude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného a neodborného užívání. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží a funkčních vlastností stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Při takto vzniklých vadách na zboží nevzniká nárok na reklamaci.

V případě odesílání zboží Kupujícím zpět Prodávajícímu musí Kupující zboží řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při přepravě. Odpovědnost za vady na zboží vzniklé při přepravě nedostatečnou ochranou zboží nese v tomto případě Kupující.

 

3.  Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo na základě Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto rozhodnutí musí doručit prodávajícímu ve stanovené lhůtě písemně. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně  nákladů na dodání zboží. Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující.

 

4.  Zásady ochrany osobních údajů

4.1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je STARÁ DÁMA OBCHOD s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C 44845, IČ 089 02 682 se sídlem Křižany 408, 463 53 Křižany (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou:

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


4.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 


4.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


4.4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


4.5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


4.6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


4.7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


4.8. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2020.

 

 

Tento web vznikl za podpory Libereckého kraje.
Copyright © 2015 STARÁ DÁMA s.r.o. Výrobce i provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo na změny cen bez udání důvodu. Facebook.comKřižany 408, 463 53 Křižany Design: www.mocnak.com